• اداره کل پزشکی قانونی استان همدان
   اداره کل پزشکی قانونی استان همدان
  • فهرست پستهای سازمانی
   مدیر کل
   دکتر علی احسان صالح
   مدیر کل
   آدرس: همدان – میدان فلسطین – ابتدای بلوار غبار همدانی
   تلفن : 34227848- 081
  • پیگیری
   کد پیگیری:  *
   کد امنیتی:
   تولید مجدد کد امنیتی
   *