• مدیران ستادی و مراکز

   همدان
   نام و نام خانوادگی سمت کد استان تلفن ثابت نمابر
   دکتر علی احسان صالح مدیر کل 081 34227848 34224450
   دکتر مسعود انصاری معاون کمیسیونها 081 34210833
   دکتر محمد مالمیر معاون بالینی 081 34243526
   فاطمه مشفقی گیلانی رئیس اداری و مالی 081 34222282
   شورش رحمانی امور مالی 081 34210822
   اردشیر همتیان انفورماتیک 081 34237311
   اکرم شیر افکن کمیسیون پزشکی 081 34210833
   تلفنخانه تلفنخانه 081 34223789
   علیرضا صارمی مسئول روابط عمومی 081 34227848 34224450
   آدرس: همدان – میدان فلسطین – ابتدای بلوار غبار همدانی کدپستی: 6518753139
   شهرستان ها
   شهرستان ملایر
   دکتر غلامحسن ترکاشوند
   رئیس 081 33322550 33322550
   آدرس: ملایر- میدان قائم – بلوار مرزداران- خیابان رازی کدپستی: 6571894685
   شهرستان اسد آباد
   مسعود مهرابی کارمند 081 33126800 33122101
   آدرس: اسد آباد- چهار راه رسالت کدپستی: 33122101
   شهرستان بهار
   دکتر محمود انصاری رئیس 081 34501161 34501161
   آدرس: بهار- میدان آزادگان – دادگستری بهار
   شهرستان تویسرکان
   دکتر مسعود ترابی رئیس 081 34926654 34926654
   آدرس: تویسرکان- میدان فرشید – مجتمع شورای حل اختلاف
   شهرستان رزن
   دکتر نعمت اله احمدی رئیس 081 36226094 36226094
   آدرس: رزن- میدان جهاد – دادگستری رزن کدپستی: 6569153784
   شهرستان کبودر آهنگ
   مجید زارعی
   کارمند 081 35224543 35224543
   آدرس: کبودرآهنگ- میدان شهدا – دادگستری کبودرآهنگ کدپستی: 6551946711
   شهرستان نهاوند
   دکتر عبدالرضا آسمانه رئیس 081 33264720 33264720
   آدرس: نهاوند- میدان ابوذر – خیابان 17 شهریور کدپستی: 6591859353