FA | EN | AR
سه شنبه ٢٩ خرداد ١٣٩٧
جمع بازديدكنندگان امروز: 84
جمع بازديدها تاكنون: 278341
 1393 بازدید

آمار متوفیات و مصدومین حوادث رانندگی ارجاعی به پزشکی قانونی استان همدان طی سال 1390 به تفکیک ماه


آمار متوفیات ناشی از غرق شدگی استان همدان در سال 1390 به تفکیک ماه 


آمار معاینات نزاع استان همدان در سال 1390 به تفکیک ماه 


آمار متوفیات ناشی از سوختگی استان همدان در سال 1390 به تفکیک ماه 


آمار متوفیات ناشی از برق گرفتگی استان همدان در سال 1390 به تفکیک ماه 


آمار متوفیات ناشی از گاز گرفتگی استان همدان در سال 1390 به تفکیک ماه 

 


آمار

راهنمای خدمات

راهنمای مراکز

ارسال شکایات
نشانی: همدان، ميدان فلسطين، روبروي دانشكده مهندسي کدپستی: 6518753141
تلفن: 4224450، دورنگار: 4224450،
پیام کوتاه: 20001372