FA | EN | AR
شنبه ٠١ ارديبهشت ١٣٩٧
جمع بازديدكنندگان امروز: 6
جمع بازديدها تاكنون: 274333
 366 بازدید

 

آمار متوفيات ناشي از گازگرفتگي استان همدان _شش‌ماهه اول سال 1391
ماه همدان
زن مرد جمع
فروردين 1 0 1
ارديبهشت 1 1 2
خرداد 1 0 1
تير 1 1 2
مرداد 0 0 0
شهريور 0 0 0
جمع 4 2 6

آمار

راهنمای خدمات

راهنمای مراکز

ارسال شکایات
نشانی: همدان، ميدان فلسطين، روبروي دانشكده مهندسي کدپستی: 6518753141
تلفن: 4224450، دورنگار: 4224450،
پیام کوتاه: 20001372