• سازمان بسیج سازندگی ادامه ساخت پروژه پزشکی قانونی را بدست گرفت.

   سازمان بسیج سازندگی ادامه ساخت پروژه پزشکی قانونی را بدست گرفت.

   مدیر کل پزشکی قانونی استان همدان در جلسه شورای تامین شهرستان تویسرکان گفت: پروژه ساخت پزشکی قانونی 70 درصد پیشرفت فیزیکی داشته و ...

   کاهش اعزام زندانیان اولویت اول پزشکی قانونی است.

   کاهش اعزام زندانیان اولویت اول پزشکی قانونی است.

   مدیر کل پزشکی قانونی استان همدان در جلسه با مدیر کل زندان گفت:با اعزام پزشک به زندانها زمینه را برای کاهش اعزام زندانیان به پزشکی ...

   دانشگاه علوم پزشکی در تامین پزشک شهرستانها پزشکی قانونی را کمک کند.

   دانشگاه علوم پزشکی در تامین پزشک شهرستانها پزشکی قانونی را کمک کند.

   مدیر کل پزشکی قانونی استان همدان در دیدار با رئیس دانشگاه علوم پزشکی گفت: شهرستانهای کبودرآهنگ و فامنین نیازمند پزشک قانونی می ...

  • فرم ها و فرآیندها