• اداره کل پزشکی قانونی استان همدان
   آدرس: آدرس: همدان – میدان فلسطین – ابتدای بلوار غبار همدانی
   کد پستی: 6518753139
   تلفن: 34223789- 081
   تلفن گویا: 34224936- 081
   فکس: 34224450
   پست الکترونیک:
   ساعات کاری: شنبه تا چهارشنبه 8 تا 13:45
   پنج شنبه ها 8 تا 12:45
   جمعه ها 8 تا 13
   کشیک : شنبه تا پنج شنبه 15:30 تا 18
  • پیگیری
   کد پیگیری:  *
   کد امنیتی:
   تولید مجدد کد امنیتی
   *