• فهرست مراکز
    ارسال به     
   ردیفعنواننوع مرکزاستان / شهرمشخصاتکد دوبعدی
   1پزشکی قانونی شهرستان نهاوندهمدان / نهاوندکد مرکز: 851مرکز ناظر: مرکز پزشکی قانونی استان همدانمسئول مرکز: دکتر عبدالرضا آسمانهآدرس: آدرس: نهاوند- میدان ابوذر – خیابان 17 شهریورکد پستی: 6591859353تلفن: 33230779 - 081نمابر: 33230779پزشکی قانونی شهرستان نهاوند
   2پزشکی قانونی شهرستان ملایرهمدان / ملایرکد مرکز: 849مرکز ناظر: مرکز پزشکی قانونی استان همدانمسئول مرکز: دکتر غلامحسن ترکاشوندآدرس: آدرس: ملایر- میدان قائم – بلوار مرزداران- خیابان رازیکد پستی: 6571894685تلفن: 33322550 - 081نمابر: 33322550پزشکی قانونی شهرستان ملایر
   3پزشکی قانونی شهرستان کبودرآهنگهمدان / کبودرآهنگکد مرکز: 844مرکز ناظر: مرکز پزشکی قانونی استان همدانمسئول مرکز: دکتر مهسا بختیاریآدرس: آدرس: کبودرآهنگ- میدان شهدا – دادگستری کبودرآهنگکد پستی: 6551946711تلفن: 35224543 - 081نمابر: 35224543پزشکی قانونی شهرستان کبودرآهنگ
   4پزشکی قانونی شهرستان رزنهمدان / رزنکد مرکز: 833مرکز ناظر: مرکز پزشکی قانونی استان همدانمسئول مرکز: دکتر نعمت اله احمدیآدرس: آدرس: رزن- میدان جهاد – دادگستری رزنکد پستی: 6569153784تلفن: 36226094 - 081نمابر: 36226094پزشکی قانونی شهرستان رزن
   5پزشکی قانونی شهرستان تویسرکانهمدان / تویسرکانکد مرکز: 829مرکز ناظر: مرکز پزشکی قانونی استان همدانمسئول مرکز: دکتر فریبرز جلیلوندآدرس: آدرس: تویسرکان- میدان فرشید – مجتمع شورای حل اختلافتلفن: 34926654 - 081نمابر: 34926654پزشکی قانونی شهرستان تویسرکان
   6پزشکی قانونی شهرستان بهارهمدان / بهارکد مرکز: 828مرکز ناظر: مرکز پزشکی قانونی استان همدانمسئول مرکز: دکتر محمود انصاریآدرس: آدرس: بهار- میدان آزادگان – دادگستری بهارتلفن: 34501161 - 081نمابر: 34501161پزشکی قانونی شهرستان بهار
   7پزشکی قانونی شهرستان اسدآبادهمدان / اسد آبادکد مرکز: 61مرکز ناظر: مرکز پزشکی قانونی استان همدانمسئول مرکز: مسعود مهرابیآدرس: آدرس: اسد آباد- چهار راه رسالتتلفن: 33126800 - 081نمابر: 33122101پزشکی قانونی شهرستان اسدآباد
   8مرکز پزشکی قانونی استان همدانهمدان / همدانکد مرکز: 31مسئول مرکز: مدیرکل: دکتر علی احسان صالحآدرس: آدرس: همدان – میدان فلسطین – ابتدای بلوار غبار همدانیکد پستی: 6518753139تلفن: 34227848 - 081نمابر: 34224450پست الکترونیک: hm@lmo.irمرکز پزشکی قانونی استان همدان
  • شعب و نمایندگی ها
  • جستجوی نزدیکترین مرکز
   نوع مرکز :
                                 
   پیش شماره :

   به عنوان نمونه: 02188
   کد پستی :
  • طبقه بندی مراکز